Stypendium socjalneSTYPENDIUM SOCJALNE przyznawane jest studentom lub doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta (doktoranta) wyliczony w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. –tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz.992, z późn. zmianami).


Student lub doktorant ubiegający się o przyznanie tego stypendium składa w Dziale Spraw Studentów WNIOSEK wraz z niezbędnymi dokumentami określającymi sytuację materialną rodziny studenta w ostatnim roku kalendarzowym uwzględniając zmiany w sytuacji

dochodowej rodziny, czyli utratę i uzyskanie dochodu.

Wypełnienie elektroniczne wniosku w USOS-web nie zwalnia studenta od dostarczenia wydruków elektronicznie złożonych dokumentów wraz z załącznikami do Działu Spraw Studentów i co więcej, za datę złożenia wniosku traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do DSS. Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016?

Student lub doktorant

1.    Wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje:

  1. oświadczenie o dochodach ,
  2. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
  3. oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (do wydruku ze str: www.studenci.uni.opole.pl  lub w załącznikach - ekran 5 oświadczenia o dochodach w USOSweb)

2.     Kompletuje wszystkie wymagane załączniki.

3.   Komplet dokumentów dostarcza osobiście lub drogą pocztową przesyła na adres: Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.

4.  Sprawdza stan wniosku w USOSweb i odczytuje pocztę elektroniczną (studencki e-mail)

5.    W przypadku cofnięcia do poprawy -poprawia oświadczenie i wniosek, ponownie drukuje i składa w DSS. UWAGA Należy sprawdzić stan wniosku po ponownym złożeniu!

6.    W przypadku cofnięcia do uzupełnienia -dostarcza WSZYSTKIE brakujące dokumenty, sprawdza stan wniosku  w USOSweb ( analiza dostarczonych dokumentów może wykazać konieczność dalszego wyjaśnienia sytuacji materialnej i dostarczenia dodatkowych zaświadczeń).

7.   Stan wniosku "przyjęty do rozpatrzenia" bez dodatkowych uwag oznacza, że wniosek jest kompletny, po ustaleniu wysokości stawek stypendiów (w listopadzie) kwoty przyznań będą widoczne w USOSweb.

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakladce STYPENIA - NR KONTA.

Sposób logowania do wszystkich systemów informatycznych
odbywa się  w jednym CENTRALNYM SYSTEMIE LOGOWANIA „CAS”, za pomocą jednego loginu i hasła.System CAS dostępny jest pod adresem 
https://login.uni.opole.pl


Login  ma postać:  nr_indeksu@student.uni.opole.pl natomiast hasło pozostaje to samo, tj. takie, jakie było używane do tej pory do logowania w USOSweb lub/i elektronicznej poczcie uniwersyteckiej.

Zmiana hasła lub odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe zdalnie, poprzez pulpit zarządzania kontem systemu CAS, pod warunkiem, że w systemie CAS będzie podany aktualny i poprawny alternatywny adres e-mail lub jeśli taki adres podany był wcześniej w systemie USOS lub IRK.
Odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe również po osobistym zgłoszeniu się w swoim dziekanacie.
Studentom nowo przyjętym, do studenckiego konta pocztowego zostanie przyporządkowane hasło używane podczas rejestracji na studia w systemie IRK.
(nr indeksu znajduje się w legitymacji).

 

Student winien wykazać dochody ze wszystkich źródeł przychodów osiągniętych w kraju i za granicą zarówno przez studenta jak i wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27,30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne zaświadczenie o dochodach  wypełniają właściwe urzędy skarbowe na drukach stosowanych do uzyskania świadczeń rodzinnych ( dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny! Studenta również) - w razie nieuzyskania żadnych dochodów prosimy o potwierdzenie przez urząd skarbowy; jeżeli jedno z rodziców prowadzi działalność gospodarczą należy podać osobno dochody każdego z rodziców), UWAGA  w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych zmienił się wzór druku wypełnianego przez urzędy skarbowe. Druk ten nie zawiera wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, o które należy pomniejszyć dochód wykazany na zaświadczeniu. W związku z powyższym student lub doktorant do zaświadczenia wydanego przez urząd skabowy powinien dołączyć zaświadczenie pracodawcy lub z ZUS o wysokości składek potrąconych na ubezpieczenie zdrowotne za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki (takim dokumentem nie może być PIT 11, czy 40) Jeśli w roku tym następowały zmiany w zatrudnieniu należy złożyć zaświadczenie z ZUS, które wyszczególnia  płatników tych składek oraz okresy, w których składki były płacone. W przypadku takiej sytuacji należy zapoznać się z zasadami przyznawania stypendium w związku z uzyskaniem lub utratą dochodów.

 2. dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz działalności w formie karty podatkowej pomniejszone o należny zryczałtowany podatek dochodowy oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – prowadzący działalność składa oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu z działalności na druku UO (do pobrania z ekranu USOSweb podczas wypełniania elektronicznego oświadczenia).

 3. dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, wymienione w Pouczeniu  oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym (do pobrania z ekranu USOSweb podczas wypełniania elektronicznego oświadczenia)  – należy przedstawić zaświadczenia z odpowiednich instytucji, np. w przypadku dochodu z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej należy przedstawić zaświadczenie z tej spółdzielni.

Do dochodu w rodzinie studenta nie wlicza się:

1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym,

2. świadczeń, o których mowa w art. 173 a, 199a ust.1 w/w ustawy,

3. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych

4. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

5.   stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.,

6. dochodów nie wymienionych w Pouczeniu oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym   np. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne), świadczeń z opieki społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe) i in,

7. kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny (należy przedłożyć wyrok sądu lub ugody sądowej oraz przekazy i przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów).

Studenci lub doktoranci, których rodzina posiada gospodarstwo rolne proszeni są o wypełnianie wniosków o stypendium socjalne po 24 września, wcześniejsze ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu braku ustalonego przelicznika dochodowości z ha przeliczeniowego, który zostanie ogłoszony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 23 września br.

W przypadku gdy rodzina studenta lub doktoranta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego należy złożyć zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. Dochód ustala się mnożąc liczbę hektarów przeliczeniowych przez przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego corocznie we wrześniu za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

 1. oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

 2. gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

 3. gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki nie jest uwzględniana, nie stanowi utraty, ani uzyskania dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie jest nią także uzyskanie lub utrata renty z tytułu przekazania lub dzierżawy gospodarstwa rolnego. Do dochodów z gospodarstwa rolnego nie wlicza się dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Studenci lub doktoranci pobierający świadczenia alimentacyjne powinni złożyć ksero odpisu ostatniego wyroku sądowego lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu ugody zawartej przed mediatorem (oryginały do wglądu), przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów (w przypadku gdy płacone alimenty są niższe niż w wyroku) oraz zaświadczenie komornika o częściowej, a w przypadku nie płacenia alimentów o całkowitej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz decyzję z funduszu alimentacyjnego za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi znajdującemu się na utrzymaniu jednego z rodziców w przypadku gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na jego rzecz od drugiego z rodziców, z wyjątkiem gdy:

 1. drugi z rodziców nie żyje (należy przedłożyć akt zgonu),

 2. ojciec jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia),

 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone (odpis wyroku sądowego),

 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczeń alimentacyjnych na rzecz tego dziecka (odpis wyroku sądowego).

W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej, która nastąpiła w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, polegającej na zmianie składu rodziny w związku z zasądzeniem świadczeń alimentacyjnych od jednego z rodziców na rzecz studenta lub jego rodzeństwo do dochodu rodziny studenta przyjmuje się wysokość miesięczną zasądzonych alimentów. W składzie rodziny nie uwzględnia się osoby rodzica, od którego zostały zasądzone alimenty oraz jego dochodów.

W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami RP dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki. Jeśli członek rodziny uzyskuje poza granicami RP dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód.

Studenci, których rodzice nie pracują powinni dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy - aktualne i za  rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki. W przypadku, gdy  rodzice studenta nie pracują, nie są zarejestrowani w urzędzie pracy należy udokumentować, z jakiego źródła podlegają ubezpieczeniu.

Studenci posiadający rodzeństwo składają akt urodzenia, zaświadczenia ze szkół dla rodzeństwa powyżej 18 roku życia, zaświadczenia o przyznaniu świadczeń rodzinnych (aktualne). Nie uwzględnia się w składzie rodziny rodzeństwa lub dziecka studenta, które ukończyło 26 lat, z wyjątkiem legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Średni dochód w rodzinie studenta będzie ustalany w oparciu o aktualny stan osób w rodzinie oraz ich dochody uzyskane w  roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, o ile sytuacja nie uległa zmianie (patrz poniżej - dochody uzyskane i utracone).

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta lub doktoranta;

 2. małżonka studenta lub doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta/doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

- posiadał stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym;

- posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym ;

- jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

Student lub doktorant jest zobowiązany do  poinformowania Działu Spraw Studentów o zmianach w rodzinie mających wpływ na prawo do świadczeń stypendialnych (zmiana składu rodziny, w tym także zaprzestanie nauki w trakcie roku akademickiego przez rodzeństwo, które uk. 18 lat , uzyskanie nowego tytułu dochodu)

 

Uzyskanie nowego dochodu:

● w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki – ustala się dochód członka rodziny w ten sposób, że uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty. Warunkiem jest, aby dochód ten był uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego;

● po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki – dochód członka rodziny ustala się na podstawie jego dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Warunkiem jest, aby dochód był uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego.

W przypadku uzyskania lub utraty dochodu w rodzinie studenta prawo do świadczeń ustala się ponownie.

Uwzględnia się uzyskanie lub utratę dochodu wyłącznie z następujących przyczyn:

 1. uzyskanie lub utrata prawa do zasiłku wychowawczego;

 2. uzyskanie lub utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

 3. uzyskanie lub utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej(z wyjątkiem umowy o dzieło);

 4. uzyskanie lub utrata zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;

 5. rozpoczęcie lub wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej;

 6. utrata lub uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

 7. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Należy przedstawić świadectwo pracy oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym, zmiana warunków zatrudnienia (zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu), uzyskanie jednorazowej wypłaty np. 13-pensji, nagrody jubileuszowej. Jeśli utrata dochodu jest powiązana z uzyskaniem innego tytułu dochodu student może złożyć wniosek o przeliczenie stypendium po uzyskaniu tego dochodu.

Student lub doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta lub w obiekcie innym niż dom studenta jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni w znacznym stopniu utrudniałby mu studiowanie, również z tytułu zamieszkania w w/w obiektach z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.

Student (doktorant) starający się o dodatek mieszkaniowy składa wniosek o stypendium socjalne  wraz zaświadczeniami potwierdzającymi sytuację materialną rodziny, j.w. Poza tym student (doktorant) starający się o dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki powinien do wniosku dołączyć zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu lub umowę najmu. Natomiast student (doktorant) ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem do wniosku dołącza zaświadczenie małżonka z urzędu pracy, akt urodzenia dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka przez studenta (doktoranta), wniesienie opłaty za dziecko w przypadku zakwaterowania w domu studenta lub zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu dziecka w przypadku zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studenta.

Pobierający dodatek mieszkaniowy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania

Działu Spraw Studentów o wykwaterowaniu dziecka lub męża z domu studenta i obiektu innego niż dom studenta. Należy również zgłosić wykwaterowanie się z obiektu innego niż dom studenta przed upływem okresu objętego umową najmu.

Pracownik Działu Spraw Studentów może w wątpliwych przypadkach zażądać od studenta dodatkowych zaświadczeń i wyjaśnień (np. zaświadczenia z opieki społecznej w przypadku bardzo niskich dochodów, a w przypadku wystawienia przez OPS zaświadczenia dokumentującego brak korzystania z tego rodzaju pomocy Komisja Stypendialna może wystąpić do OPS o sprawdzenie sytuacji materialno-bytowej rodziny).

UWAGI

 • Student lub doktorant składający podanie o stypendium socjalne  w DSS po 10 października otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosków bez wyrównania za październik. Składając podanie w kolejnych miesiącach  do 10 dnia można otrzymać stypendium od miesiąca złożenia, natomiast  złożenie podania po 10 skutkuje przyznaniem stypendium od następnego miesiąca bez wyrównania za poprzednie miesiące;

 • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium socjalne, nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może otrzymać stypendium socjalnego student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia;

 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym z kierunków;

 • Student, który obronił pracę magisterską (licencjacką) przed terminem określonym w regulaminie studiów traci prawo do stypendiów (z wyjątkiem stypendiów ministra) od następnego miesiąca po obronieDział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol