StypendiaKandydaci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą  ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej - stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 proszeni są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi warunków przyznania tych stypendiów w zakładce: Stypendia dla studentów i doktorantów w celu wcześniejszego zgromadzenia zaświadczeń niezbędnych do udokumentowania sytuacji materialnej swojej rodziny.

 

Wnioski o w/w stypendia studenci i doktoranci w roku akademickim 2017/2018 składają drogą elektroniczną  poprzez system USOSweb.  (za złożenie wniosku uznaje się wypełnienie, wydrukowanie i DOSTARCZENIE DO Działu Spraw Studentów kompletu dokumentów!!).

 

Termin składania wniosków - do 10 października

 

Wnioski złożone po 10 października będą rozpatrzone w następnym miesiącu i od następnego miesiąca będą przyznane świadczenia bez wyrównania za m-c październik.

 

Zalogowanie w systemie USOSweb (i tym samym złożenie wniosku o w/w
stypendia) przez studentów przyjętych na I rok studiów możliwe będzie
dopiero po nadaniu numeru albumu (indeksu) dla studentów rozpoczynających
studia na UO lub po wpisaniu na nowy rozpoczynany program studiów dla
absolwentów UO kontynuujących naukę. Logowanie do usług elektronicznych odbywa się poprzez login: nr_indeksu@student.uni.opole.pl. Nr indeksu w USOSweb pojawia się po immatrykulacji, czyli wpisaniu do systemu. Numery te będą dostępne w momencie otrzymania przez studenta lub doktoranta legitymacji studenckiej lub indeksu (nie wcześniej niż w miesiącu wrześniu). Hasłem dla studentów pierwszych lat do USOSweb jest hasło stosowane wcześniej do systemu IRK.
  

 

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018?  pobierz

Studenci i doktoranci, których rodzina posiada gospodarstwo rolne będą mogli składać wnioski o stypendia socjalne po 24 września br. (po ogłoszeniu przez Prezesa GUS wysokości dochodu z ha przeliczeniowego za 2016 rok).

         Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018? pobierz

         

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako datę złożenia wniosków traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do Działu Spraw Studentów. Niekompletne dokumenty dostarczone osobiście lub przesłane pocztą nie będą rozpatrywane do momentu uzupełnienia braków. Informacja o stanie rozpatrywania wniosku, kompletności dokumentacji, bądź jej braku dostępna będzie na indywidualnym koncie studenta lub doktoranta w serwisie USOS-web  w szczegółach wniosku lub oświadczenia oraz wysłana na maila uczelnianego (nr indeksu @student.uni.opole.pl).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 W razie problemów technicznych z wypełnieniem lub wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomości z opisem problemu na adres zgloszenia@uni.opole.pl W temacie listu należy wpisać "Wnioski USOSweb" a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów. Prosimy podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie "Ekran X").


 


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol