Miejsce w Domu StudentaKandydaci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych studiujących w trybie wieczorowym i doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego (przyjęcie potwierdzone na liście przyjętych i potwierdzona chęć studiowania w kierunkowej komisji rekrutacyjnej) starający się o miejsce w domu studenta proszeni są o złożenie  podania o DS-druk nr 1, oświadczenia o składzie rodziny studenta oswiadczenie-druk nr 2 oraz zaświadczeń dokumentujących sytuację materialną wszyskich pełnoletnich członków rodziny, studenta również (tak jak do stypendium socjalnego): zaświadczenia o dochodach za 2017 rok z Urzędu Skarbowego (takie jak do zasiłków rodzinnych), zaświadczenia z zakładu pracy lub ZUS o składkach zdrowotnych za cały 2017 rok, zaśw. rodzeństwa pobierającego naukę (jeśli ukończyło 18 lat), kopie aktów urodzenia rodzeństwa, zaświadczenie o zarejestrowaniu w UP (gdy rodzic nie pracuje) i inne. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej w trakcie roku 2017 lub 2018 student lub doktorant powinien przedstawić dokumenty zgodnie z informacją o dochodach uzyskanych i utraconych (zakładka Stypendia socjalne   Osoby, które będą ubiegać się również o stypendium socjalne powinny zachować kopie dokumentów o dochodach w celu wypełnienia elektronicznego wniosku o stypendium.

 

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności proszone są o dołączenie go do podania o DS oraz określenie rodzaju niepełnosprawności - istnieje możliwość przydziału do DS "Niechcic".


Podstawowe kryteria do uzyskania miejsca w akademiku to wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie za rok 2017 przy uwzględnieniu zmiany sytuacji dochodowej w trakcie roku 2017 lub 2018 i odległość od miejsca stałego zamieszkania. Wysokość kryteriów będzie ustalona przez Komisję ds. Przyznawania miejsc w Domach Studenckich UO po zebraniu wszystkich podań.

 

Termin składania podań o akademik upływa z dniem 21 sierpnia 2018 r.;

20 września upływa termin składania wniosków kandydatów na studia przyjętych w tzw. rekrutacji wrześniowej (przy tej rekrutacji należy dołączyć kopię decyzji o przyjęciu na studia).  

 

Dokumenty można złożyć osobiście w Dziale Spraw Studentów (ul. Oleska 48, pok.26-29) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów, 45-052 Opole, ul Oleska 48 (koniecznie dopisać kierunek studiów na kopercie)

 

Lista osób przyjętych do akademika zostanie zamieszczona na stronie internetowej w OGŁOSZENIACH ok. 10 września br.

 

Studenci, którym przyznano miejsce w DS. na rok ak. 2018/2019 mają obowiązek zakwaterowania się w terminie do 4 października br., w przeciwnym razie miejsce to zajmą osoby z listy rezerwowej.

Po 20 września można dowiedzieć się o przydziale do konkretnego akademika (studenci przydzielani są zgodnie z kierunkami studiów - lista wraz z terminem rozpoczęcia kwaterowania będzie ogłoszona na naszej stronie). Rezygnację  z przyznanego miejsca można zgłosić w DSS (dss@uni.opole.pl) lub w administracji domów studenta :

Niechcic - tel. 77 452-70-20

Mrowisko - tel. 77 452-70-27

Kmicic - tel. 77 452-70-31

Spójnik - tel. 77 452-70-35

 

W czasie roku akademickiego studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych (także na czas zjazdów) i doktoranckich mogą starać się o miejsce w DS "w ramach wolnych miejsc" - podania rozpatruje Kanclerz mgr Zbigniew Budziszewski (Dom Studenta KMICIC)

 

W okresie wakacji w sprawie zakwaterowania w DS decyzje podejmuje Kanclerz mgr Zbigniew Budziszewski.Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol