Informacja dla cudzoziemców


Data dodania: 2014-08-11 10:38:22

INFORMACJE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA PODEJMUJĄCYCH I ODBYWAJĄCYCH STUDIA W POLSCE. 

1. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego i poświadcza uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka.

2. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.

Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadacz Karty Polaka studiujący w Polsce musi mieć zalegalizowany pobyt na terenie RP, tj. musi posiadać:

    • wizę długoterminową pobytową lub,
    • kartę pobytu – zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub,
    • zarejestrowany pobyt obywatela Unii Europejskiej.

3. Posiadacz Karty Polaka może podejmować i odbywać w Polsce studia:

a.) na warunkach obowiązujących obywateli polskich – obowiązuje go wtedy tryb rekrutacji przewidziany dla obywateli polskich. Może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przewidziane dla studentów – obywateli polskich bez prawa do ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców.

b.) na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców – z prawem ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców. Nie może ubiegać się o inne stypendia przewidziane dla studentów obywateli polskich.
Może uzyskać inne nagrody i wyróżnienia przyznawane w uczelni, jeżeli pochodzą one ze środków własnych uczelni.
Posiadacz Karty Polaka, który chce podjąć studia w Polsce na warunkach stypendium rządu polskiego powinien przed podjęciem studiów skontaktować się z właściwym terytorialnie Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenia zdrowotne 

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr210 poz.2135 z poźn.zm.) cudzoziemcy:

    • studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w RP, absolwenci odbywający obowiązkowy staż;
    • odbywający kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim

mogą ubezpieczać się dobrowolnie.

Od 1 października 2013 r. składki na ubezpieczenia zdrowotne wyżej wymienionych cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państw członkowskich UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia jeżeli osoby te zostały uznane za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka

Podstawa prawna

1. Ustawa z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280, z późn. zm.)

2. Ustawa z 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym art. 43 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowany

+ więcej

Stypendia dla cudzoziemców


Data dodania: 2014-07-30 07:54:41

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy (patrz jak niżej), którzy zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mają prawo ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów (doktorantów) składają takie same zestawy dokumentów jak studenci polscy jednak wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Jeżeli student - cudzoziemiec w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa również zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego. W przypadku gdy student lub rodzice studenta nie rozliczali się w urzędzie odpowiadającym polskiemu urzędowi skarbowemu składają zaświadczenia o nie składaniu deklaracji podatkowej oraz zaświadczenia o dochodach od pracodawców lub świadczeniodawców.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
• Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
• Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
• Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ja także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
• Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1)).

Wszystkie osoby, które zostały wymienione w art. 43 ust. 2 ww. ustawy, mogą ubiegać się o pomoc materialną przysługującą obywatelom polskim (tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów oraz o zapomogi).

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych albo na zasadach obowiązujących obywateli państw trzecich albo na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 Jeżeli osoby te zostaną przyjęte na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, wówczas nie przysługuje im prawo do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym tj. o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Mogą natomiast ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do

podejmowania i odbywania studiów (nauki) na zasadach obowiązujących obywateli

polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń

pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim

obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP.

Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich

(np. jako stypendyści Strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia

wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

+ więcej

Składanie wniosków o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych


Data dodania: 2014-07-25 14:27:16

Ze względu na konieczność przeprowadzenia weryfikacji elektronicznego oświadczenia o dochodach w związku ze zmianami w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym składanie wniosków o stypendia w systemie USOSweb będzie umożliwione studentom i doktorantom w miesiącu wrześniu.

Dokładny termin zostanie podany odrębnym komunikatem

+ więcej

Wypłata stypendiów


Data dodania: 2014-07-14 00:00:00

Wypłata stypendiów dla doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w kasach banku PEKAO SA i przelewy na konta osobiste za miesiąc lipiec  2014r. od 18 VII br.

 

ODBIÓR STYPENDIÓW W KASACH BANKU PEKAO SA  DO 4 LIPCA 2014r. (informacja poniżej)

 

 
 
  

+ więcej

Stypendia dla doktorantów


Data dodania: 2014-07-12 13:14:59

Wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów za miesiąc lipiec i sierpień br.  nastąpi odpowiednio od 14 lipca i od 14 sierpnia. Doktoranci, którzy nie wpisali numerów rachunków bankowych w systemie USOSweb mogą odebrać powyższe świadczenia w Bankach PKO S.A. (informacja poniżej) do dnia 28 lipca oraz 28 sierpnia br.

+ więcej

UWAGA DSS nieczynny


Data dodania: 2014-07-11 14:23:15

Informujemy, że w SOBOTY w miesiącach lipiec i sierpień Dział Spraw Studentów będzie nieczynny.
+ więcej

Obsługa kasowa UO w kasach Pekao SA


Data dodania: 2014-07-10 08:18:21

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO  

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

·         ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 800-1800)

·         Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 900-1700)

·         ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 800-1800 ; sobota 900-1300 )

+ więcej

WYKAZ ALFABETYCZNY STUDENTÓW STARSZYCH LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH


Data dodania: 2014-06-30 14:10:17

Decyzja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Domach Studenckich
z dnia 28.06.2014 r.
WYKAZ ALFABETYCZNY STUDENTÓW STARSZYCH LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCE W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI  (studenci ostatniego roku studiów II stopnia mogą złożyć deklarację tylko w przypadku powtarzania ostatniego semestru).

 

Decyzja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Domach Studenckich
z dnia 28.06.2014 r.w
YKAZ ALFABETYCZNY STUDENTÓW STARSZYCH LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCE W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 BEZ MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI  .

+ więcej

UWAGA studenci i doktoranci, którzy otrzymali Nagrody Rektora


Data dodania: 2014-06-14 12:36:59

Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 51/2010 z dn. 31.03.2010) nagrody pieniężne wypłacane studentom stanowią dla nich przychód „z innych źródeł” podlegający opodatkowaniu. Płatnik jest obowiązany wystawić po zakończeniu roku podatkowego, terminie do końca lutego następnego roku PIT-8C i przekazać go podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Płatnik nie ma natomiast obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązek rozliczenia się z podatku od wyżej wymienionego przychodu spoczywa zatem na studencie w terminie do końca kwietnia 2015 roku.


+ więcej

Miejsce w domu studenta w roku ak. 2014/2015


Data dodania: 2014-04-28 12:31:52


Studenci i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących w trybie wieczorowym UO, lata II-V (w następnym roku ak. 2014/2015)


mieszkający aktualnie w akademikach, którzy w roku ak. 2014/2015 chcą nadal w nich mieszkać, proszeni są o zgłaszanie się do administracji domów studenckich w celu wypełnienia DEKLARACJI
druk-9.

DEKLARACJA zawiera oświadczenie studenta, iż sytuacja materialna jego rodziny w ubiegłym roku nie uległa poprawie. W przypadku, kiedy nastąpiła znaczna poprawa sytuacji materialnej rodziny studenta nie przysługuje prawo do zamieszkania w pierwszej kolejności w domu studenta i złożenia deklaracji na następny rok akademicki. Student powinien wtedy złożyć PODANIE o DS. wraz z dochodami rodziny za 2013 r. w Dziale Spraw Studentów.

 

Prawa do złożenia deklaracji nie mają również studenci i doktoranci, którzy uzyskali miejsce w akademiku ale zgodnie z listą przyznań DS - bez prawa do złożenia deklaracji oraz osoby, które uzyskały miejsce w trakcie roku akademickiego (wyjątkiem są studenci i doktoranci pobierający stypendia socjalne, mogą oni zgłosić się do Działu Spraw Studentów w celu potwierdzenia tego faktu na deklaracji).


Termin składania DEKLARACJI upływa z dniem 31 maja 2014 r.
Brak deklaracji równoznaczny jest z rezygnacją z przyznanego miejsca (deklaracje studentów innych uczelni i studiów zaocznych nie będą uwzględniane).


PODANIA o dom studenta na rok 2014/2015
Studenci, którzy nie mieszkają w domu studenckim oraz studenci, których sytuacja materialna w rodzinie uległa znacznej poprawie lub uzyskali miejsce w trakcie roku akademickiego, a chcą uzyskać miejsce na rok ak. 2014/2015 mogą składać
PODANIA druk nr 4 w Dziale Spraw Studentów (pok.26, 27, 28 i 29; ul. Oleska 48).
Wraz z podaniem o DS należy złożyć oświadczenie o składzie rodziny studenta oswiadczenie-druk nr 5 oraz zaświadczenia dokumentujące sytuację materialną w 2013 roku wszystkich pełnoletnich członków rodziny, studenta również.

Ze sposobem udokumentowania dochodów rodziny prosimy zapoznać się w zakładce - STYPENDIUM SOCJALNE. Wymagane druki są do pobrania w zakładce - WZORY DRUKÓW DO POBRANIA
Termin składania PODAŃ upływa z dniem 31 maja 2014 r.

Złożone po terminie podania zostaną rozpatrzone negatywnie przez Komisję ds. przyznawania miejsc w domach studenckich, a deklaracje nie zostaną przyjęte przez pracowników administracji Domów Studenta.

Listy osób, którym przyznano miejsca w DS. z PODAŃ zostaną  zamieszczone na stronie internetowej Działu Spraw Studentów do dnia 30 czerwca 2014 r.
Termin składania odwołań - 15 lipca 2014 r.

Podania o przyznanie pokoi jednoosobowych i małżeńskich
należy kierować do Prorektora ds. kształcenia i studentów i składać w pok. 28 lub 29 (kierownik DSS).
Termin składania podań o pokoje małżeńskie i jednoosobowe – 20 sierpień 2014 r.

Studenci, którym przyznano miejsce w DS. lub którzy złożyli deklaracje na rok ak. 2014/2015 w przypadku rezygnacji z miejsca powinni zgłosić ten fakt do dnia 5 września 2014 r. w administracji akademików lub zakwaterować się do 3 października 2014 r., z wyjątkiem osób, które będą odbywały praktyki poza Opolem (osoby te zobowiązane są poinformować o tym fakcie administrację DS.) Po w/w terminie studenci tracą prawo do zakwaterowania, a kwaterowane są osoby z list rezerwowych wg kolejności na liście.
Studenci studiów niestacjonarnych mogą starać się o miejsce w DS "w ramach wolnych miejsc" (po zakwaterowaniu studentów studiów dziennych, wieczorowych i doktoranckich) w trakcie roku akademickiego lub na czas zjazdów - podania rozpatruje Z-ca Kanclerza.

W okresie wakacji w sprawie zakwaterowania w DS decyzje podejmuje Z-ca Kanclerza,dla studentów zostanie udostępniony dom studenta "Niechcic".


+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol