Decyzja Komisji ds przyznawania miejsc w Domu Studenta


Data dodania: 2017-07-17 10:27:52

Wszyscy studenci starszych lat, którzy złożyli wniosek do dnia 31 maja 2017 otrzymali miejsce w akademiku.

+ więcej

UWAGA DSS nieczynny


Data dodania: 2017-06-22 10:58:41

W soboty, w miesiącach lipiec-sierpień

Dział Spraw Studentów  będzie nieczynny.

 

+ więcej

Przyznanie DS na rok akad. 2016/2017


Data dodania: 2017-05-09 13:15:08

Studenci ubiegający się o miejsce  w DS. na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są do złożenia :

 

1.      studenci starszych lat studiów dziennych, wieczorowych (dot. również studentów, którzy po ukończeniu studiów I stopnia  kontynuują studia na UO) i doktoranci mieszkający aktualnie w DS  składają pisemną deklarację  dotyczącą chęci korzystania z miejsca w DS. w następnym roku akademickim  w administracji swojego akademika do dnia 31 maja br wraz z oświadczeniem, iż sytuacja materialna rodziny w minionym roku (lub latach) nie uległa zmianie.

 

Nie dotyczy to studentów studiów zaocznych  UO i studentów innych uczelni.

 

Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

 

2.      Studenci starszych lat nie mieszkający w DS  (studiów dziennych, wieczorowych
i doktoranci)
składają podania o miejsce w Dziale  Spraw Studentów 
do dnia 31 maja
br. wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o dochodach za 2016 rok  (tak, jak do stypendium socjalnego:

http://www.dss.uni.opole.pl/show.php?id=39&lang=pl&m=1 )

 

3. Wnioski o przyznanie pokoju jednoosobowego można składać do 20 sierpnia po uzyskaniu prawa do zakwaterowaniu w domu studenta. Podania składa się w Dziale  Spraw Studentów, a kieruje do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów.

 

 

Listy studentów starszych lat, którzy składali  podania o miejsce w DS. i otrzymali to miejsce zostaną ogłoszone  w terminie do 30 czerwca br. na stronie internetowej  Działu Spraw Studentów
(list studentów składających deklaracje nie ogłasza się).  

                                 

Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS., lecz chcą z niego zrezygnować powinni to zgłosić do 5 września w administracji DS lub w Dziale Spraw Studentów.

 

                        Miejsca w DS zostaną przyznane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji  materialnej i zamieszkującym w znacznej odległości od UO. Wysokość powyższych kryteriów będzie ustalona po zebraniu wszystkich podań o DS. i przeprowadzeniu analizy dochodów i odległości. 

 

Miejsca w DS. zostaną przyznane wyłącznie osobom, które nie będą zalegały z odpłatnością za miejsce na dzień 1 czerwca bieżącego roku lub uzyskają zgodę Prorektora ds. Kształcenia i Studentów na przedłużenie terminu  uregulowania zaległych opłat  - ze względu na trudną sytuację materialną.

 

Studenci, którzy otrzymają miejsce w DS. na dany rok akademicki  zobowiązani są do zakwaterowania się w terminie do 4 października br., z wyjątkiem osób, które będą odbywały praktykę poza Opolem. Osoby te zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie administrację DS. oraz do uiszczenia opłaty za akademik  za miesiąc październik w wysokości 50 % obowiązującej w danym roku stawki.  
Po 4 października  studenci studenci tracą prawo do zakwaterowania.

 

+ więcej

GIEŁDA PRACY


Data dodania: 2017-05-02 10:41:21

https://www.facebook.com/events/214021572432404/
+ więcej

STYPENDIUM REKTORA


Data dodania: 2017-02-22 00:00:00

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
DOTYCZY WYŁĄCZNIE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA W SEMESTRZE LETNIM (WSZYSTKIE LATA)

Termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb  oraz składania wydrukowanych podań wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku oraz kompletem załączników dotyczących wykazanych osiągnięć od 01 do 15 marca br,  W ODPOWIEDNICH  DZIEKANATACH.

Wypłata przyznanych stypendiów nastąpi w kwietniu z wyrównaniem za m-c marzec.

harmonogram sem.letni-2016/2017

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2017-02-21 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane będą tylko na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Student/doktorant jest zobowiązany wpisać numer konta  (osobistego)  w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c . Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu.

 

 

 

+ więcej

Uwaga studenci i doktoranci - Nagrody Rektora wypłacone w 2016 r.


Data dodania: 2017-02-17 12:36:59

Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 51/2010 z dn. 31.03.2010) nagrody pieniężne wypłacane studentom stanowią dla nich przychód „z innych źródeł” podlegający opodatkowaniu. Płatnik jest obowiązany wystawić po zakończeniu roku podatkowego, terminie do końca lutego następnego roku PIT-8C i przekazać go podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Płatnik nie ma natomiast obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązek rozliczenia się z podatku od wyżej wymienionego przychodu spoczywa zatem na studencie w terminie do końca kwietnia 2017 roku.


+ więcej

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017


Data dodania: 2016-09-26 15:32:09

DECYZJA Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

w sprawie:   ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

1.    Na podstawie art.179 ust. 2 i ust. 3 i art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w roku akademickim 2016/2017  ustalam w Uniwersytecie Opolskim: wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – w kwocie  1000,00 zł netto w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

 

2.    Niniejsza decyzja uzgodniona została z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów.

 

3.    Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.

 

+ więcej

HARMONOGRAM STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA ROK AK. 2016/17


Data dodania: 2016-09-24 09:44:51

Zgodnie z Harmonogramem stypendialnym ustalanym corocznie do 30 września przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim studenci (tylko z zaliczonym semestrem studiów) składają wnioski w USOSweb w terminie od 23 września do 10 października, a następnie  wydrukowane wnioski i oświadczenia wymagane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) oraz załączniki poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym składają w odpowiednim dziekanacie w terminie określonym w harmonogramie (do 11 października do godz. 14:00) .

           Dziekanaty przyjmują wnioski od studentów, którzy zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego  terminowo zaliczyli wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów i złożyli indeks w dziekanacie (nie później niż do końca sesji poprawkowej).

W trakcie przyjmowania na bieżąco:

a) weryfikują średnią na wniosku ze średnią z rankingu,

b) sprawdzają oświadczenia na wnioskach  studentów, 

- na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich czy student nie ukończył wcześniej studiów -   nie może otrzymać stypendium Rektora  student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studiuje na kolejnych  studiach pierwszego stopnia,

 

- na studiach II stopnia termin ukończenia studiów I stopnia - student II stopnia może się ubiegać o stypendium jeśli rozpoczął je w terminie  1 roku od ukończenia studiów I stopnia,

 

- na studiach II stopnia i 5-letnich termin ukończenia studiów I stopnia -student po ukończeniu studiów I stopnia  może pobierać stypendium przez okres 3 lat.

 

             Odwoławcza Komisja  Stypendialna

a.      rozpatruje wszystkie wnioski elektroniczne, które mają wersję papierową (jeżeli brak jest wersji papierowej, to wniosek elektroniczny pozostaje nierozpatrzony), sprawdza kompletność wniosku, w razie braku załączników niezwłocznie wzywa studenta do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni,

b.      weryfikuje i zatwierdza punkty za osiągnięcia we wszystkich wnioskach elektronicznych przeznaczonych do rozpatrzenia  oraz przyznaje status „gotowy do rozpatrzenia”  

c.       w przypadku zmiany punktów za osiągnięcia w systemie USOSweb członkowie Komisji w komentarzu wniosku elektronicznego wpisują wyjaśnienie przyczyny korekty oraz na wniosku papierowym danego studenta dokonują adnotacji dotyczącej tej zmiany, przy której podpisują się członkowie komisji biorący udział w rozpatrywaniu wniosków.

 

Od 23 do 28 października - studenci sprawdzają ocenione przez komisje wnioski w systemie USOSweb i podczas wyznaczonych dyżurów Komisji (informacja o miejscu i godzinach zostanie podana odrębnym komunikatem) zgłaszają uwagi bądź uzupełniają dokumenty, a Komisje na bieżąco dokonują korekty w USOSweb.

 

 

DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NIE BĘDĄ WYWIESZANE LISTY POGLĄDOWE PRZYZNANYCH  STYPENDIÓW  REKTORA  DLA  NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW

 

 

+ więcej

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2015 rok


Data dodania: 2016-09-24 08:47:11

 

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617)

ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach

rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł.

+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol