Informacja o sposobie i harmonogramie składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne w roku akad. 2014/2015.


Data dodania: 2014-09-06 09:29:38

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych przez studentów i doktorantów

UWAGA!!! aby uniknąć długich kolejek prosimy nie zwlekać z wypełnianiem i składaniem wniosków w DSS do ostatniej chwili. Wcześniejsze złożenie wniosku umożliwi uzyskanie szybkiej informacji o stanie wniosku i wypłacenie stypendiów w terminie.

 • starszych lat: do 30 września br.
 • przyjęci na pierwsze lata: po nadaniu numeru albumu (indeksu) do 15 października

Wypełnienie elektroniczne wniosku w USOS-web nie zwalnia studenta od dostarczenia dokumentów wraz z załącznikami do Działu Spraw Studentów i co więcej, za datę złożenia wniosku traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do DSS.

Studenci lub doktoranci, których rodzina posiada gospodarstwo rolne proszeni są o wypełnianie wniosków o stypendium socjalne od 24 września, wcześniejsze ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu braku ustalonego przelicznika dochodowości z ha przeliczeniowego, który zostanie ogłoszony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 23 września br.

SPOSÓB LOGOWANIA do wszystkich systemów informatycznych odbywa się w jednym
CENTRALNYM SYSTEMIE LOGOWANIA „CAS”, za pomocą jednego loginu i hasła.

System CAS dostępny jest pod adresem https://login.uni.opole.pl

Login ma postać nr_indeksu@student.uni.opole.pl natomiast hasło pozostaje to samo, tj. takie, jakie było używane do tej pory do logowania w USOSweb lub/i elektronicznej poczcie uniwersyteckiej.

Zmiana hasła lub odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe zdalnie, poprzez pulpit zarządzania kontem systemu CAS, pod warunkiem, że w systemie CAS będzie podany aktualny i poprawny alternatywny adres e-mail lub jeśli taki adres podany był wcześniej w systemie USOS lub IRK.
Odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe również po osobistym zgłoszeniu się w swoim dziekanacie.

Studenci nowo przyjęci, do studenckiego konta pocztowego używają hasła przyporządkowanego do rejestracji na studia w systemie IRK.

Po zalogowaniu się należy wybrać (w górnej zakładce): DLA  STUDENTÓW, a następnie WNIOSKI

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015?

Student lub doktorant

 1. Wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje:
  1. oświadczenie o dochodach (może wypełnić student niezależnie od wpisu na kolejny semestr),
  2. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (może wypełnić student, który jest wpisany na semestr zimowy 2014/2015),
  3. oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (do wydruku ze str: www.studenci.uni.opole.pl  lub w załącznikach - ekran 5 oświadczenia o dochodach w USOSweb)

 2. Kompletuje wszystkie wymagane załączniki.
 3. Komplet dokumentów dostarcza osobiście lub drogą pocztową przesyła na adres: Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015?

Student lub doktorant

 1. Dostarcza do Działu Spraw Studentów orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (może być kopia) przynajmniej na jeden dzień przed wypełnieniem elektronicznego wniosku. Dokument można również przesłać na adres: Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.
 2. Wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje  wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 3. Wydrukowane, podpisane dokumenty dostarcza, najlepiej osobiście przedstawiając jednocześnie do wglądu oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski złożone po 15 października będą rozpatrzone w następnym miesiącu i od następnego miesiąca będą przyznane świadczenia bez wyrównania za październik.

Przypominamy !!!! Jako datę złożenia wniosków traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do DSS, a nie dzień ich elektronicznego wypełnienia!!!

Niekompletne dokumenty dostarczone osobiście lub przesłane pocztą nie będą rozpatrywane do momentu uzupełnienia braków. Informacja o stanie rozpatrywania wniosku, kompletności dokumentacji, bądź jej braku dostępna będzie na indywidualnym koncie studenta lub doktoranta w serwisie USOS-web oraz wysłana na maila uczelnianego (nr indeksu @student.uni.opole.pl).

Szczegółowe informacje na stronie: ,   www.studenci.uni.opole.pl

W sprawie wypełniania wniosków i kompletności dokumentów: kontakt telefoniczny, meilowy lub osobisty z właściwym pracownikiem DSS KONTAKT

W razie problemów technicznych z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomości z opisem problemu na adres zgloszenia@uni.opole.pl W temacie listu należy wpisać "Wnioski USOSweb" a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów. Prosimy podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie "Ekran X").

+ więcej

DECYZJA KOMISJI DS PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA


Data dodania: 2014-09-05 12:27:38

STUDENCI i LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCA W DS Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA KOLEJNY ROKA AKADEMICKI. (deklaracje o chęci zamieszkania w akademiku w następnym roku akademickim składa się w administracji DS  w terminie do 31 maja)  

STUDENCI I LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCA W DS BEZ MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI. (studenci, którzy będą chcieli zamieszkać w akademiku w kolejnym roku akademickim, a uzyskali miejsce bez możliwości złożenia deklaracji składają w Dziale Spraw Studentów  w terminie do 31 maja podania o DS wraz zaświadczeniami o dochodach za 2014 r.)

 

STUDENCI STARSZYCH LAT, którym przyznano miejsca w DS BEZ MOŻLIWOSCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI .

STUDECCI STARSZYCH LAT, którym przyznano miejsca w DS Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA DEKLARACJI .

Informujemy, że wszyscy cudzoziemcy otrzymali miejsce w DS.

Powyższe listy nie dotyczą studentów, którzy składali DEKLARACJE w akademikach.

Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS, lecz chcą z niego zrezygnować proszeni są o zgłoszenie tego faktu w administracji Domów Studenta.

Informacja o przydziale do akademików według kierunków zostanie podana w późniejszym terminie.

+ więcej

Informacja dla cudzoziemców


Data dodania: 2014-08-11 10:38:22

INFORMACJE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA PODEJMUJĄCYCH I ODBYWAJĄCYCH STUDIA W POLSCE. 

1. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego i poświadcza uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka.

2. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.

Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadacz Karty Polaka studiujący w Polsce musi mieć zalegalizowany pobyt na terenie RP, tj. musi posiadać:

  • wizę długoterminową pobytową lub,
  • kartę pobytu – zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub,
  • zarejestrowany pobyt obywatela Unii Europejskiej.

3. Posiadacz Karty Polaka może podejmować i odbywać w Polsce studia:

a.) na warunkach obowiązujących obywateli polskich – obowiązuje go wtedy tryb rekrutacji przewidziany dla obywateli polskich. Może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przewidziane dla studentów – obywateli polskich bez prawa do ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców.

b.) na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców – z prawem ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców. Nie może ubiegać się o inne stypendia przewidziane dla studentów obywateli polskich.
Może uzyskać inne nagrody i wyróżnienia przyznawane w uczelni, jeżeli pochodzą one ze środków własnych uczelni.
Posiadacz Karty Polaka, który chce podjąć studia w Polsce na warunkach stypendium rządu polskiego powinien przed podjęciem studiów skontaktować się z właściwym terytorialnie Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenia zdrowotne 

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr210 poz.2135 z poźn.zm.) cudzoziemcy:

  • studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w RP, absolwenci odbywający obowiązkowy staż;
  • odbywający kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim

mogą ubezpieczać się dobrowolnie.

Od 1 października 2013 r. składki na ubezpieczenia zdrowotne wyżej wymienionych cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państw członkowskich UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia jeżeli osoby te zostały uznane za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka

Podstawa prawna

1. Ustawa z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280, z późn. zm.)

2. Ustawa z 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym art. 43 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowany

+ więcej

Stypendia dla cudzoziemców


Data dodania: 2014-07-30 07:54:41

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy (patrz jak niżej), którzy zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mają prawo ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów (doktorantów) składają takie same zestawy dokumentów jak studenci polscy jednak wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Jeżeli student - cudzoziemiec w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa również zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego. W przypadku gdy student lub rodzice studenta nie rozliczali się w urzędzie odpowiadającym polskiemu urzędowi skarbowemu składają zaświadczenia o nie składaniu deklaracji podatkowej oraz zaświadczenia o dochodach od pracodawców lub świadczeniodawców.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
• Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
• Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
• Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ja także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
• Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1)).

Wszystkie osoby, które zostały wymienione w art. 43 ust. 2 ww. ustawy, mogą ubiegać się o pomoc materialną przysługującą obywatelom polskim (tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów oraz o zapomogi).

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych albo na zasadach obowiązujących obywateli państw trzecich albo na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 Jeżeli osoby te zostaną przyjęte na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, wówczas nie przysługuje im prawo do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym tj. o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Mogą natomiast ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do

podejmowania i odbywania studiów (nauki) na zasadach obowiązujących obywateli

polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń

pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim

obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP.

Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich

(np. jako stypendyści Strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia

wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

+ więcej

Stypendia dla doktorantów


Data dodania: 2014-07-12 13:14:59

Wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów za miesiąc lipiec i sierpień br.  nastąpi odpowiednio od 14 lipca i od 14 sierpnia. Doktoranci, którzy nie wpisali numerów rachunków bankowych w systemie USOSweb mogą odebrać powyższe świadczenia w Bankach PKO S.A. (informacja poniżej) do dnia 28 lipca oraz 28 sierpnia br.

+ więcej

Obsługa kasowa UO w kasach Pekao SA


Data dodania: 2014-07-10 08:18:21

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO  

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

·         ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 800-1800)

·         Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 900-1700)

·         ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 800-1800 ; sobota 900-1300 )

+ więcej

WYKAZ ALFABETYCZNY STUDENTÓW STARSZYCH LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH


Data dodania: 2014-06-30 14:10:17

Decyzja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Domach Studenckich
z dnia 28.06.2014 r.
WYKAZ ALFABETYCZNY STUDENTÓW STARSZYCH LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCE W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI  (studenci ostatniego roku studiów II stopnia mogą złożyć deklarację tylko w przypadku powtarzania ostatniego semestru).

 

Decyzja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Domach Studenckich
z dnia 28.06.2014 r.w
YKAZ ALFABETYCZNY STUDENTÓW STARSZYCH LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCE W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 BEZ MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI  .

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2014-02-13 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce PŁATNOŚCI

(powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c . Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu. W takim przypadku stypendia będą do odebrania w kasach Banku Pekao SA. Sposób pobrania stypendium w przypadku braku nr konta podany jest powyżej.

 

 

 

+ więcej

UWAGA Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego


Data dodania: 2014-02-12 00:00:00

Studenci przyjęci na studia od semestru letniego roku akad. 2013/2014 (studia 1,5 lub 3,5 - letnie)  składają wnioski o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb oraz w wersji papierowej w Dziale Spraw Studentów w terminie do 15 marca 2014r.

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć wydrukowaną z systemu USOSweb nową deklarację programu oraz oświadczenie o dochodach za 2012 (jeśli było złożone w semestrze zimowym należy je ponownie wydrukować).  

Osoby, które złożą wniosek po terminie 15 marca 2014r. otrzymają stypendium od miesiąca kwietnia bez wyrównania za marzec.

+ więcej

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2013/2014


Data dodania: 2013-10-05 09:32:09

DECYZJA Prorektora ds. Kształcenia i Studentów w  sprawie:  ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
+ więcej

Strona 1 z 1


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol