DSS dyżur w sobotę


Data dodania: 2016-05-18 07:30:27

Dnia  28 maja (SOBOTA)  Dział Spraw Studentów będzie nieczynny.

+ więcej

Wypłata stypendiów w maju


Data dodania: 2016-05-18 00:00:00

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w kasach banku PEKAO SA i przelewy na konta osobiste
za miesiąc  maj od 20 maja br.
ODBIÓR STYPENDIÓW W KASACH BANKU PEKAO SA  DO 03 czerwca 2016 r.
(informacja poniżej) 
 
Stypendia nieodebrane do 3 czerwca zostaną wypłacone wraz stypendiami za m-c czerwiec.
 

 

 
 
+ więcej

Stypendia dla doktorantów


Data dodania: 2016-05-11 00:00:00

Wypłata stypendiów doktoranckich oraz   zwiększenia   stypendium  doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów za miesiąc maj br.  nastąpi  od 13 maja. 

 

+ więcej

Przyznanie DS na rok akad. 2016/2017


Data dodania: 2016-05-10 13:15:08

Studenci ubiegający się o miejsce  w DS. na rok akademicki 2016/2017 zobowiązani są do złożenia :

 

1.      studenci starszych lat studiów dziennych, wieczorowych (dot. również studentów, którzy po ukończeniu studiów I stopnia  kontynuują studia na UO) i doktoranci mieszkający aktualnie w DS  składają pisemną deklarację  dotyczącą chęci korzystania z miejsca w DS. w następnym roku akademickim  w administracji swojego akademika do dnia 31 maja br wraz z oświadczeniem, iż sytuacja materialna rodziny w minionym roku (lub latach) nie uległa zmianie.

 

Nie dotyczy to studentów studiów zaocznych  UO i studentów innych uczelni.

 

Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

 

2.      Studenci starszych lat nie mieszkający w DS  (studiów dziennych, wieczorowych
i doktoranci)
składają podania o miejsce w Dziale  Spraw Studentów 
do dnia 31 maja
br. wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o dochodach (tak, jak do stypendium socjalnego)

 

 

Listy studentów starszych lat, którzy składali  podania o miejsce w DS. i otrzymali to miejsce zostaną ogłoszone  w terminie do 30 czerwca br. na stronie internetowej  Działu Spraw Studentów
(list studentów składających deklaracje nie ogłasza się).  

                                 

Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS., lecz chcą z niego zrezygnować powinni to zgłosić do 5 września w administracji DS lub w Dziale Spraw Studentów.

 

                        Miejsca w DS zostaną przyznane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji  materialnej i zamieszkującym w znacznej odległości od UO. Wysokość powyższych kryteriów będzie ustalona po zebraniu wszystkich podań o DS. i przeprowadzeniu analizy dochodów i odległości. 

 

Miejsca w DS. zostaną przyznane wyłącznie osobom, które nie będą zalegały z odpłatnością za miejsce na dzień 1 czerwca bieżącego roku lub uzyskają zgodę Prorektora ds. Kształcenia i Studentów na przedłużenie terminu  uregulowania zaległych opłat  - ze względu na trudną sytuację materialną.

 

Studenci, którzy otrzymają miejsce w DS. na dany rok akademicki  zobowiązani są do zakwaterowania się w terminie do 4 października br., z wyjątkiem osób, które będą odbywały praktykę poza Opolem. Osoby te zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie administrację DS. oraz do uiszczenia opłaty za akademik  za miesiąc październik w wysokości 50 % obowiązującej w danym roku stawki.  
Po 4 października  studenci studenci tracą prawo do zakwaterowania.

 

+ więcej

UWAGA Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego


Data dodania: 2016-03-04 00:00:00

Studenci przyjęci na studia od semestru letniego roku akad. 2015/2016  (studia 1,5 lub 3,5 - letnie)  składają wnioski o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb oraz w wersji papierowej w Dziale Spraw Studentów w terminie do 15 marca 2016r.

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć wydrukowane z systemu USOSweb  oświadczenie o dochodach za 2014 (jeśli było złożone w semestrze zimowym należy je ponownie wydrukować).  

Osoby, które złożą wniosek po terminie 15 marca 2016r. otrzymają stypendium od miesiąca kwietnia bez wyrównania za marzec.

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb  oraz składania wydrukowanych podań wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku oraz kompletem załączników dotyczących wykazanych osiągnięć do 15 marca br,  W ODPOWIEDNICH  DZIEKANATACH.

Wypłata przyznanych stypendiów nastąpi w kwietniu z wyrównaniem za m-c marzec.

+ więcej

Miejsce w domu studenta w trakcie roku akademickiego


Data dodania: 2016-02-20 10:52:42

Studenci mogą składać podania o przyznanie miejsca w domu studenta w trakcie roku akademickiego 2015/2016 w administracji DS KMICIC, po uprzednim zarejestrowaniu podania w Dziale Spraw Studentów. Podania będzie rozpatrywać  Z-ca Kanclerza P. mgr Zbigniew Budziszewski w ramach wolnych miejsc. W przypadku gdy wolnych miejsc jest więcej niż chętnych prawo do zakwaterowania w akademiku może otrzymać każdy student UO mimo braku udokumentowania sytuacji materialnej.

O miejsce w DS "w ramach wolnych miejsc" mogą starać się również studenci studiów niestacjonarnych.

O możliwości zakwaterowania na czas zjazdów studentów niestacjonarnych informacji udziela administracja Domu Studenta "Kmicic", tel 774527031

+ więcej

UWAGA - stypendia socjalne


Data dodania: 2016-02-17 11:49:45

W roku akademickim 2015/2016 

Student lub doktorant jest zobowiązany do  poinformowania Działu Spraw Studentów trakcie roku akademickiego o uzyskaniu nowego tytułu dochodu. W przypadku uzyskania dochodu w trakcie roku akademickiego  w rodzinie studenta prawo do świadczeń ustala się ponownie.

Od 1 stycznia 2016 r. do KATALOGU DOCHODÓW UZYSKANYCH I UTRACONYCH dodaje się:

świadczenia rodzicielskie

zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

od 1 października 2015 r. dochód  z umowy o dzieło oraz dochód z rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego  jest dochodem uzyskanym i utraconym

+ więcej

Obsługa kasowa UO w kasach Pekao SA


Data dodania: 2015-11-25 08:18:21

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO  

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

·         ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 800-1800)

·         Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 900-1700)

·         ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 800-1800 ; sobota 900-1300 )

 

Uwaga: Stypendium można odebrać w każdym banku PEKAO SA w kraju.

+ więcej

Stawki stypendiów dla studentów na rok ak. 2015/16


Data dodania: 2015-11-24 11:35:22

Stawki-stypendium-studenci-2015-2016

Stawki-stypendium-doktoranci-2015-16

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2015-11-11 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c .

 

Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu. W takim przypadku stypendia będą do odebrania w kasach Banku Pekao SA. Sposób pobrania stypendium w przypadku braku nr konta podany jest ponożej.

 

 

 

+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol