UWAGA REMONT DSS


Data dodania: 2015-04-16 11:24:41

Z powodu malowania pomieszczeń Działu Spraw Studentów prosimy o kontaktowanie się za pośrednictwem następujących numerów telefonów: 774527061-64.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

+ więcej

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów za miesiąc kwiecień


Data dodania: 2015-04-16 08:02:22

 

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w kasach banku PEKAO SA i przelewy na konta osobiste za miesiąc kwiecień br. od 20 kwietnia br.
ODBIÓR STYPENDIÓW W KASACH BANKU PEKAO SA  DO 4 MAJA 2015r. (informacja poniżej)

Stypendia nie pobrane w kasach do dnia 4 maja br.  będą wypłacone ze stypendiami za m-c maj 2015 r.


+ więcej

Stypendia dla doktorantów


Data dodania: 2015-03-24 10:14:59

Wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów za miesiąc kwiecień br.  nastąpi  od 16 kwietnia. Doktoranci, którzy nie wpisali numerów rachunków bankowych w systemie USOSweb mogą odebrać powyższe świadczenia w Bankach PKO S.A. (informacja poniżej) do dnia 30 kwietnia br.

+ więcej

UWAGA Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego


Data dodania: 2015-02-27 00:00:00

Studenci przyjęci na studia od semestru letniego roku akad. 2014/2015  (studia 1,5 lub 3,5 - letnie)  składają wnioski o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb oraz w wersji papierowej w Dziale Spraw Studentów w terminie do 15 marca 2015r.

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć wydrukowane z systemu USOSweb  oświadczenie o dochodach za 2013 (jeśli było złożone w semestrze zimowym należy je ponownie wydrukować).  

Osoby, które złożą wniosek po terminie 15 marca 2015r. otrzymają stypendium od miesiąca kwietnia bez wyrównania za marzec.

+ więcej

Obsługa kasowa UO w kasach Pekao SA


Data dodania: 2014-12-15 08:18:21

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO  

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

·         ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 800-1800)

·         Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 900-1700)

·         ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 800-1800 ; sobota 900-1300 )

 

Uwaga: Stypendium można odebrać w każdym banku PEKAO SA w kraju.

+ więcej

Stawki stypendiów dla studentów na rok ak. 2014/15


Data dodania: 2014-11-24 11:35:22

stawki-stypendium-studenci-2014-2015.doc

stawki-stypendium-doktoranci-2014-15.doc

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2014-11-11 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c . Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu. W takim przypadku stypendia będą do odebrania w kasach Banku Pekao SA. Sposób pobrania stypendium w przypadku braku nr konta podany jest powyżej.

 

 

 

+ więcej

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2014/2015


Data dodania: 2014-10-21 09:32:09

DECYZJA Prorektora ds. Kształcenia i Studentów w  sprawie:  ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015.

+ więcej

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2013 rok


Data dodania: 2014-09-24 08:47:11

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2013 r. 2869 zł.

+ więcej

Informacja o sposobie i harmonogramie składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne w roku akad. 2014/2015.


Data dodania: 2014-09-06 09:29:38

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych przez studentów i doktorantów

UWAGA!!! aby uniknąć długich kolejek prosimy nie zwlekać z wypełnianiem i złożeniem WERSJI PAPIEROWEJ wniosków w DSS do ostatniej chwili. Wcześniejsze złożenie wniosku umożliwi uzyskanie szybkiej informacji o stanie wniosku i wypłacenie stypendiów w terminie.

 • starszych lat: do 30 września br.
 • przyjęci na pierwsze lata: po nadaniu numeru albumu (indeksu) do 15 października

Wypełnienie elektroniczne wniosku w USOS-web nie zwalnia studenta od dostarczenia dokumentów wraz z załącznikami do Działu Spraw Studentów i co więcej, za datę złożenia wniosku traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do DSS.

Studenci lub doktoranci, których rodzina posiada gospodarstwo rolne proszeni są o wypełnianie wniosków o stypendium socjalne od 24 września, wcześniejsze ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu braku ustalonego przelicznika dochodowości z ha przeliczeniowego, który zostanie ogłoszony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 23 września br.

SPOSÓB LOGOWANIA do wszystkich systemów informatycznych odbywa się w jednym
CENTRALNYM SYSTEMIE LOGOWANIA „CAS”, za pomocą jednego loginu i hasła.

System CAS dostępny jest pod adresem https://login.uni.opole.pl

Login ma postać nr_indeksu@student.uni.opole.pl natomiast hasło pozostaje to samo, tj. takie, jakie było używane do tej pory do logowania w USOSweb lub/i elektronicznej poczcie uniwersyteckiej.

Zmiana hasła lub odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe zdalnie, poprzez pulpit zarządzania kontem systemu CAS, pod warunkiem, że w systemie CAS będzie podany aktualny i poprawny alternatywny adres e-mail lub jeśli taki adres podany był wcześniej w systemie USOS lub IRK.
Odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe również po osobistym zgłoszeniu się w swoim dziekanacie.

Studenci nowo przyjęci, do studenckiego konta pocztowego używają hasła przyporządkowanego do rejestracji na studia w systemie IRK.

Po zalogowaniu się należy wybrać (w górnej zakładce): DLA  STUDENTÓW, a następnie WNIOSKI

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015?

Student lub doktorant

1.    Wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje:

  1. oświadczenie o dochodach ,
  2. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
  3. oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (do wydruku ze str: www.studenci.uni.opole.pl  lub w załącznikach - ekran 5 oświadczenia o dochodach w USOSweb)

2.     Kompletuje wszystkie wymagane załączniki.

3.   Komplet dokumentów dostarcza osobiście lub drogą pocztową przesyła na adres: Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.

4.  Sprawdza stan wniosku w USOSweb i odczytuje pocztę elektroniczną (studencki e-mail)

5.    W przypadku cofnięcia do poprawy -poprawia oświadczenie i wniosek, ponownie drukuje i składa w DSS. UWAGA Należy sprawdzić stan wniosku po ponownym złożeniu!

6.    W przypadku cofnięcia do uzupełnienia -dostarcza brakujące dokumenty, sprawdza stan wniosku  w USOSweb ( analiza dostarczonych dokumentów może wykazać konieczność dalszego wyjaśnienia sytuacji materialnej i dostarczenia dodatkowych zaświadczeń).

7.   Stan wniosku "przyjęty do rozpatrzenia" bez dodatkowych uwag oznacza, że wniosek jest kompletny, po ustaleniu wysokości stawek stypendiów (w listopadzie) kwoty przyznań będą widoczne w USOSweb.

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015?

Student lub doktorant

 1. Dostarcza do Działu Spraw Studentów orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (może być kopia) przynajmniej na jeden dzień przed wypełnieniem elektronicznego wniosku. Dokument można również przesłać na adres: Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.
 2. Wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje  wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 3. Wydrukowane, podpisane dokumenty dostarcza, najlepiej osobiście przedstawiając jednocześnie do wglądu oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski złożone po 15 października będą rozpatrzone w następnym miesiącu i od następnego miesiąca będą przyznane świadczenia bez wyrównania za październik.

Przypominamy !!!! Jako datę złożenia wniosków traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do DSS, a nie dzień ich elektronicznego wypełnienia!!!

Niekompletne dokumenty dostarczone osobiście lub przesłane pocztą nie będą rozpatrywane do momentu uzupełnienia braków. Informacja o stanie rozpatrywania wniosku, kompletności dokumentacji, bądź jej braku dostępna będzie na indywidualnym koncie studenta lub doktoranta w serwisie USOS-web oraz wysłana na maila uczelnianego (nr indeksu @student.uni.opole.pl).

Szczegółowe informacje na stronie: ,   www.studenci.uni.opole.pl

W sprawie wypełniania wniosków i kompletności dokumentów: kontakt telefoniczny, meilowy lub osobisty z właściwym pracownikiem DSS KONTAKT

W razie problemów technicznych z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomości z opisem problemu na adres zgloszenia@uni.opole.pl W temacie listu należy wpisać "Wnioski USOSweb" a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów. Prosimy podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie "Ekran X").

+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol