Składanie wniosków o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych


Data dodania: 2014-07-25 14:27:16

Ze względu na konieczność przeprowadzenia weryfikacji elektronicznego oświadczenia o dochodach w związku ze zmianami w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym składanie wniosków o stypendia w systemie USOSweb będzie umożliwione studentom i doktorantom w miesiącu wrześniu.

Dokładny termin zostanie podany odrębnym komunikatem

+ więcej

Wypłata stypendiów


Data dodania: 2014-07-14 00:00:00

Wypłata stypendiów dla doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w kasach banku PEKAO SA i przelewy na konta osobiste za miesiąc lipiec  2014r. od 18 VII br.

 

ODBIÓR STYPENDIÓW W KASACH BANKU PEKAO SA  DO 4 LIPCA 2014r. (informacja poniżej)

 

 
 
  

+ więcej

Stypendia dla doktorantów


Data dodania: 2014-07-12 13:14:59

Wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów za miesiąc lipiec i sierpień br.  nastąpi odpowiednio od 14 lipca i od 14 sierpnia. Doktoranci, którzy nie wpisali numerów rachunków bankowych w systemie USOSweb mogą odebrać powyższe świadczenia w Bankach PKO S.A. (informacja poniżej) do dnia 28 lipca oraz 28 sierpnia br.

+ więcej

UWAGA DSS nieczynny


Data dodania: 2014-07-11 14:23:15

Informujemy, że w SOBOTY w miesiącach lipiec i sierpień Dział Spraw Studentów będzie nieczynny.
+ więcej

Obsługa kasowa UO w kasach Pekao SA


Data dodania: 2014-07-10 08:18:21

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO  

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

·         ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 800-1800)

·         Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 900-1700)

·         ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 800-1800 ; sobota 900-1300 )

+ więcej

WYKAZ ALFABETYCZNY STUDENTÓW STARSZYCH LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH


Data dodania: 2014-06-30 14:10:17

Decyzja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Domach Studenckich
z dnia 28.06.2014 r.
WYKAZ ALFABETYCZNY STUDENTÓW STARSZYCH LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCE W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI  (studenci ostatniego roku studiów II stopnia mogą złożyć deklarację tylko w przypadku powtarzania ostatniego semestru).

 

Decyzja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Domach Studenckich
z dnia 28.06.2014 r.w
YKAZ ALFABETYCZNY STUDENTÓW STARSZYCH LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCE W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 BEZ MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI  .

+ więcej

UWAGA studenci i doktoranci, którzy otrzymali Nagrody Rektora


Data dodania: 2014-06-14 12:36:59

Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 51/2010 z dn. 31.03.2010) nagrody pieniężne wypłacane studentom stanowią dla nich przychód „z innych źródeł” podlegający opodatkowaniu. Płatnik jest obowiązany wystawić po zakończeniu roku podatkowego, terminie do końca lutego następnego roku PIT-8C i przekazać go podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Płatnik nie ma natomiast obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązek rozliczenia się z podatku od wyżej wymienionego przychodu spoczywa zatem na studencie w terminie do końca kwietnia 2015 roku.


+ więcej

Miejsce w domu studenta w roku ak. 2014/2015


Data dodania: 2014-04-28 12:31:52


Studenci i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących w trybie wieczorowym UO, lata II-V (w następnym roku ak. 2014/2015)


mieszkający aktualnie w akademikach, którzy w roku ak. 2014/2015 chcą nadal w nich mieszkać, proszeni są o zgłaszanie się do administracji domów studenckich w celu wypełnienia DEKLARACJI
druk-9.

DEKLARACJA zawiera oświadczenie studenta, iż sytuacja materialna jego rodziny w ubiegłym roku nie uległa poprawie. W przypadku, kiedy nastąpiła znaczna poprawa sytuacji materialnej rodziny studenta nie przysługuje prawo do zamieszkania w pierwszej kolejności w domu studenta i złożenia deklaracji na następny rok akademicki. Student powinien wtedy złożyć PODANIE o DS. wraz z dochodami rodziny za 2013 r. w Dziale Spraw Studentów.

 

Prawa do złożenia deklaracji nie mają również studenci i doktoranci, którzy uzyskali miejsce w akademiku ale zgodnie z listą przyznań DS - bez prawa do złożenia deklaracji oraz osoby, które uzyskały miejsce w trakcie roku akademickiego (wyjątkiem są studenci i doktoranci pobierający stypendia socjalne, mogą oni zgłosić się do Działu Spraw Studentów w celu potwierdzenia tego faktu na deklaracji).


Termin składania DEKLARACJI upływa z dniem 31 maja 2014 r.
Brak deklaracji równoznaczny jest z rezygnacją z przyznanego miejsca (deklaracje studentów innych uczelni i studiów zaocznych nie będą uwzględniane).


PODANIA o dom studenta na rok 2014/2015
Studenci, którzy nie mieszkają w domu studenckim oraz studenci, których sytuacja materialna w rodzinie uległa znacznej poprawie lub uzyskali miejsce w trakcie roku akademickiego, a chcą uzyskać miejsce na rok ak. 2014/2015 mogą składać
PODANIA druk nr 4 w Dziale Spraw Studentów (pok.26, 27, 28 i 29; ul. Oleska 48).
Wraz z podaniem o DS należy złożyć oświadczenie o składzie rodziny studenta oswiadczenie-druk nr 5 oraz zaświadczenia dokumentujące sytuację materialną w 2013 roku wszystkich pełnoletnich członków rodziny, studenta również.

Ze sposobem udokumentowania dochodów rodziny prosimy zapoznać się w zakładce - STYPENDIUM SOCJALNE. Wymagane druki są do pobrania w zakładce - WZORY DRUKÓW DO POBRANIA
Termin składania PODAŃ upływa z dniem 31 maja 2014 r.

Złożone po terminie podania zostaną rozpatrzone negatywnie przez Komisję ds. przyznawania miejsc w domach studenckich, a deklaracje nie zostaną przyjęte przez pracowników administracji Domów Studenta.

Listy osób, którym przyznano miejsca w DS. z PODAŃ zostaną  zamieszczone na stronie internetowej Działu Spraw Studentów do dnia 30 czerwca 2014 r.
Termin składania odwołań - 15 lipca 2014 r.

Podania o przyznanie pokoi jednoosobowych i małżeńskich
należy kierować do Prorektora ds. kształcenia i studentów i składać w pok. 28 lub 29 (kierownik DSS).
Termin składania podań o pokoje małżeńskie i jednoosobowe – 20 sierpień 2014 r.

Studenci, którym przyznano miejsce w DS. lub którzy złożyli deklaracje na rok ak. 2014/2015 w przypadku rezygnacji z miejsca powinni zgłosić ten fakt do dnia 5 września 2014 r. w administracji akademików lub zakwaterować się do 3 października 2014 r., z wyjątkiem osób, które będą odbywały praktyki poza Opolem (osoby te zobowiązane są poinformować o tym fakcie administrację DS.) Po w/w terminie studenci tracą prawo do zakwaterowania, a kwaterowane są osoby z list rezerwowych wg kolejności na liście.
Studenci studiów niestacjonarnych mogą starać się o miejsce w DS "w ramach wolnych miejsc" (po zakwaterowaniu studentów studiów dziennych, wieczorowych i doktoranckich) w trakcie roku akademickiego lub na czas zjazdów - podania rozpatruje Z-ca Kanclerza.

W okresie wakacji w sprawie zakwaterowania w DS decyzje podejmuje Z-ca Kanclerza,dla studentów zostanie udostępniony dom studenta "Niechcic".


+ więcej

UWAGA Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego


Data dodania: 2014-02-12 00:00:00

Studenci przyjęci na studia od semestru letniego roku akad. 2013/2014 (studia 1,5 lub 3,5 - letnie)  składają wnioski o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb oraz w wersji papierowej w Dziale Spraw Studentów w terminie do 15 marca 2014r.

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć wydrukowaną z systemu USOSweb nową deklarację programu oraz oświadczenie o dochodach za 2012 (jeśli było złożone w semestrze zimowym należy je ponownie wydrukować).  

Osoby, które złożą wniosek po terminie 15 marca 2014r. otrzymają stypendium od miesiąca kwietnia bez wyrównania za marzec.

+ więcej

STAWKI STYPENDIÓW na rok akademicki 13/14


Data dodania: 2013-11-04 15:00:15

                             stawki-stypendium-STUDENCI-2013-2014.doc

 

                             stawki-stypendium-doktoranci-2013-14.doc

+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol