Stypendia dla doktorantów


Data dodania: 2014-04-11 13:14:59

Wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów za rok kalendarzowy 2014 z wyrównaniem od 1 stycznia br. nastąpi od 14 kwietnia br. Doktoranci, którzy nie wpisali numerów rachunków bankowych w systemie USOSweb mogą odebrać powyższe świadczenia w Bankach PKO S.A. (informacja poniżej) do dnia 28 kwietnia br.

+ więcej

Wypłata stypendiów


Data dodania: 2014-03-24 00:00:00

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w kasach banku PEKAO SA (informacja poniżej)
i przelewy na konta osobiste za miesiąc kwiecień  2014r. od 18 kwietnia br.

 

ODBIÓR STYPENDIÓW W KASACH BANKU PEKAO SA  DO 2 maja 2014r.

Informujemy, iż po upływie 2 maja 2014r., niepobrane stypendia za miesiąc kwiecień będą wypłacane wraz ze stypendiami za miesiąc maj 2014r.

Termin wypłat stypendiów za miesiąc maj 2014r. zostanie podany w odrębnym komunikacie.

 
 
  

+ więcej

UWAGA Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego


Data dodania: 2014-02-12 00:00:00

Studenci przyjęci na studia od semestru letniego roku akad. 2013/2014 (studia 1,5 lub 3,5 - letnie)  składają wnioski o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb oraz w wersji papierowej w Dziale Spraw Studentów w terminie do 15 marca 2014r.

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć wydrukowaną z systemu USOSweb nową deklarację programu oraz oświadczenie o dochodach za 2012 (jeśli było złożone w semestrze zimowym należy je ponownie wydrukować).  

Osoby, które złożą wniosek po terminie 15 marca 2014r. otrzymają stypendium od miesiąca kwietnia bez wyrównania za marzec.

+ więcej

Obsługa kasowa UO w kasach Pekao SA


Data dodania: 2013-11-19 08:18:21

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO  

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

·         ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 800-1800)

·         Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 900-1700)

·         ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 800-1800 ; sobota 900-1300 )

+ więcej

STAWKI STYPENDIÓW na rok akademicki 13/14


Data dodania: 2013-11-04 15:00:15

                             stawki-stypendium-STUDENCI-2013-2014.doc

 

                             stawki-stypendium-doktoranci-2013-14.doc

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2013-10-06 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce PŁATNOŚCI

(powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c . Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu. W takim przypadku stypendia będą do odebrania w kasach Banku Pekao SA. Sposób pobrania stypendium w przypadku braku nr konta podany jest powyżej.

 

 

 

+ więcej

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2013/2014


Data dodania: 2013-10-05 09:32:09

DECYZJA Prorektora ds. Kształcenia i Studentów w  sprawie:  ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
+ więcej

Dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2012 r.


Data dodania: 2013-10-04 10:20:40

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 r. 2431 zł.

Stawka z 1 ha przeliczeniowego za 2012r. została wprowadzona w USOSweb. 

+ więcej

UWAGA studenci, którzy otrzymali Nagrody Rektora


Data dodania: 2013-07-01 12:36:59

Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 51/2010 z dn. 31.03.2010) nagrody pieniężne wypłacane studentom stanowią dla nich przychód „z innych źródeł” podlegający opodatkowaniu. Płatnik jest obowiązany wystawić po zakończeniu roku podatkowego, terminie do końca lutego następnego roku PIT-8C i przekazać go podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Płatnik nie ma natomiast obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązek rozliczenia się z podatku od wyżej wymienionego przychodu spoczywa zatem na studencie w terminie do końca kwietnia 2014 roku.


+ więcej

UWAGA WAŻNE


Data dodania: 2012-06-29 11:55:37

Nowy sposób logowania do wszystkich systemów informatycznych
odbywać się będzie w jednym
CENTRALNYM SYSTEMIE LOGOWANIA „CAS”, za pomocą jednego loginu i hasła.System CAS dostępny jest pod adresem
https://login.uni.opole.pl

Nowy login (zamiast numeru PESEL), będzie miał postać nr_indeksu@student.uni.opole.pl natomiast hasło pozostaje to samo, tj. takie, jakie było używane do tej pory do logowania w USOSweb lub/i elektronicznej poczcie uniwersyteckiej.

Zmiana hasła lub odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe zdalnie, poprzez pulpit zarządzania kontem systemu CAS, pod warunkiem, że w systemie CAS będzie podany aktualny i poprawny alternatywny adres e-mail lub jeśli taki adres podany był wcześniej w systemie USOS lub IRK.
Odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe również po osobistym zgłoszeniu się w swoim dziekanacie.

Studentom nowo przyjętym, do studenckiego konta pocztowego zostanie przyporządkowane hasło używane podczas rejestracji na studia w systemie IRK.


 

+ więcej

Strona 1 z 1


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol