STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW


Data dodania: 2015-10-02 09:44:51

Aplikacja elektronicznego wniosku  o stypendium rektora dla najlepszych studentów została uruchomiona od 01 października br.

UWAGA

Termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb do 12 października br, termin składania wydrukowanych podań wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku oraz kompletem załączników dotyczących wykazanych osiągnięć do dnia 13 października do godz. 14:00 W ODPOWIEDNICH  DZIEKANATACH.

+ więcej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW o stypendium socjalne i specjalne


Data dodania: 2015-09-30 08:13:36

Informujemy studentów  starających się o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych, iż termin złożenia wniosków w Dziale Spraw Studentów mija 10 października dla wszystkich lat i kierunków studiów.

+ więcej

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016


Data dodania: 2015-09-29 09:32:09

DECYZJA Prorektora ds. Kształcenia i Studentów

w sprawie:   ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

1.    Na podstawie art.179 ust. 2 i ust. 3 i art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w roku akademickim 2015/2016  ustalam w Uniwersytecie Opolskim: wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – w kwocie  895,00 zł netto w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.

 

2.    Niniejsza decyzja uzgodniona została z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów.

 

3.    Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2015 r.

 

+ więcej

UWAGA - ważne dla studentów starających się o stypendia socjalne


Data dodania: 2015-09-28 11:49:45

W roku akademickim 2015/2016 od 1 października 2015 r. dochód  z umowy o dzieło jest dochodem uzyskanym i utraconym zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od 1 stycznia 2016 roku do dochodów uzyskanych i utraconych będzie zaliczać się dochód z rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku  o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

+ więcej

Informacja o sposobie i harmonogramie składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne w roku akad. 2015/2016.


Data dodania: 2015-09-24 10:29:38

Aplikacja elektronicznego wniosku została uruchomiona.

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych przez studentów i doktorantów

UWAGA!!! aby uniknąć długich kolejek prosimy nie zwlekać z wypełnianiem elektronicznego wniosku i złożeniem WERSJI PAPIEROWEJ  w DSS do ostatniej chwili. Wcześniejsze złożenie wniosku umożliwi uzyskanie szybkiej informacji o stanie wniosku i wypłacenie stypendiów w terminie.

  • studenci starszych lat: do 30 września br.
  • studenci przyjęci na pierwsze lata: po nadaniu numeru albumu (indeksu) do 10 października

Wypełnienie elektroniczne wniosku w USOS-web nie zwalnia studenta od dostarczenia dokumentów wraz z załącznikami do Działu Spraw Studentów i co więcej, za datę złożenia wniosku traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do DSS.

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016? POBIERZ

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/2016? POBIERZ

Wnioski złożone po 10 października będą rozpatrzone w następnym miesiącu i od następnego miesiąca będą przyznane świadczenia bez wyrównania za październik.

Przypominamy !!!! Jako datę złożenia wniosków traktuje się dzień dostarczenia kompletu dokumentów do DSS, a nie dzień ich elektronicznego wypełnienia!!!

Niekompletne dokumenty dostarczone osobiście lub przesłane pocztą nie będą rozpatrywane do momentu uzupełnienia braków. Informacja o stanie rozpatrywania wniosku, kompletności dokumentacji, bądź jej braku dostępna będzie na indywidualnym koncie studenta lub doktoranta w serwisie USOS-web w szczegółach wniosku lub oświadczenia oraz wysłana na maila uczelnianego (nr indeksu @student.uni.opole.pl).

W razie problemów technicznych z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomości z opisem problemu na adres zgloszenia@uni.opole.pl W temacie listu należy wpisać "Wnioski USOSweb" a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów. Prosimy podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie "Ekran X").

+ więcej

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2014 rok


Data dodania: 2015-09-24 08:47:11

 

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r.

poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach

rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2506 zł.

+ więcej

DECYZJA KOMISJI DS PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA


Data dodania: 2015-09-23 14:39:30

Z deklaracją I-ROK  ( II rekrutacja) pobierz 

 

 I ROK ( II rekrutacja) LISTA REZERWOWA.

Osoby z listy rezerwowej będą kwaterowani w pierwszej kolejności po 05 października - pytać w akademikach

 

UWAGA

Osoby starszych lat, mogą uzyskać możliwość zakwaterowania w ramach tzw. "wolnych miejsc"
po 05 października - pytać w akademikach.

+ więcej

Pokoje jednoosobowe i rodzinne- przyznania na rok akademicki 2015/2016


Data dodania: 2015-09-18 13:59:24

pokoje 1-osobowe/rodzinne [POBIERZ]
+ więcej

Przydział do akademików wg kierunków


Data dodania: 2015-09-16 07:17:20

lista- pobierz
+ więcej

Stypendia dla doktorantów


Data dodania: 2015-09-15 00:00:00

Wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów za miesiąc wrzesień br.  nastąpi  od 17 września. 

+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol