UWAGA


Data dodania: 2015-07-03 13:15:41

Informujemy, że  w soboty w miesiącach lipiec i sierpień

Dział Spraw Studentów

będzie nieczynny.

+ więcej

Decyzja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Domach Studenckich.


Data dodania: 2015-06-29 14:27:55

 WYKAZ STUDENTÓW STARSZYCH LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCE W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI (POBIERZ)

WYKAZ STUDENTÓW STARSZYCH LAT, KTÓRYM PRZYZNANO MIEJSCE W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 BEZ MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI (POBIERZ). 

+ więcej

Wypłata Nagród Rektora dla studentów i doktorantów


Data dodania: 2015-06-25 12:36:59

Wypłata Nagród  Rektora dla studentów i doktorantów na konta osobiste oraz w kasach banku PEKAO SA (informacja poniżej) od 26 czerwca do 10 lipca br.

Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 51/2010 z dn. 31.03.2010) nagrody pieniężne wypłacane studentom stanowią dla nich przychód „z innych źródeł” podlegający opodatkowaniu. Płatnik jest obowiązany wystawić po zakończeniu roku podatkowego, terminie do końca lutego następnego roku PIT-8C i przekazać go podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Płatnik nie ma natomiast obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązek rozliczenia się z podatku od wyżej wymienionego przychodu spoczywa zatem na studencie w terminie do końca kwietnia 2016 roku.


+ więcej

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów za miesiąc czerwiec


Data dodania: 2015-06-17 08:02:22

 

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w kasach banku PEKAO SA i przelewy na konta osobiste
za miesiąc czerwiec br. od 19 czerwca br.
ODBIÓR STYPENDIÓW W KASACH BANKU PEKAO SA  DO 3 lipca 2015r. (informacja poniżej)

 


+ więcej

Stypendia dla doktorantów


Data dodania: 2015-06-11 10:14:59

Wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów za miesiąc czerwiec br.  nastąpi  od 15 czerwca. Doktoranci, którzy nie wpisali numerów rachunków bankowych w systemie USOSweb mogą odebrać powyższe świadczenia w Bankach PKO S.A. (informacja poniżej) do dnia 29 czerwca br.

+ więcej

Obsługa kasowa UO w kasach Pekao SA


Data dodania: 2015-06-10 08:18:21

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO  

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

·         ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 800-1800)

·         Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 900-1700)

·         ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 800-1800 ; sobota 900-1300 )

 

Uwaga: Stypendium można odebrać w każdym banku PEKAO SA w kraju.

+ więcej

Przyznanie DS na rok akad. 2015/2016


Data dodania: 2015-05-05 13:15:08

Studenci ubiegający się o miejsce  w DS. na rok akademicki 2015/2016 zobowiązani są do złożenia :

 

1.      studenci starszych lat studiów dziennych, wieczorowych (dot. również studentów, którzy po ukończeniu studiów I stopnia  kontynuują studia na UO) i doktoranci mieszkający aktualnie w DS  składają pisemną deklarację  dotyczącą chęci korzystania z miejsca w DS. w następnym roku akademickim  w administracji swojego akademika w terminie do 31 maja br wraz z oświadczeniem, iż sytuacja materialna rodziny w minionym roku (lub latach) nie uległa zmianie.

 

Nie dotyczy to studentów studiów zaocznych  UO i studentów innych uczelni oraz ( studentów, którzy otrzymali miejsce bez możliwości złożenia deklaracji).

 

Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

 

2.      Studenci starszych lat nie mieszkający w DS oraz studenci, którzy otrzymali miejsce bez możliwości złożenia deklaracji  (studiów dziennych, wieczorowych i doktoranci) składają podania o miejsce w Dziale  Spraw Studentów w terminie do dnia 31 maja br. wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o dochodach (tak, jak do stypendium socjalnego)

 

Odwołania od decyzji o nie przyznaniu miejsca składają do 15 lipca br.

 

Listy studentów starszych lat, którzy składali  podania o miejsce w DS. i otrzymali to miejsce zostaną ogłoszone  w terminie do 30 czerwca br. na stronie internetowej  Działu Spraw Studentów (list studentów składających deklaracje nie ogłasza się).  

                                 

Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS., lecz chcą z niego zrezygnować powinni to zgłosić do 5 września w administracji DS lub w Dziale Spraw Studentów.

 

                        Miejsca w DS zostaną przyznane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji  materialnej i zamieszkującym w znacznej odległości od UO. Wysokość powyższych kryteriów będzie ustalona po zebraniu wszystkich podań o DS. i przeprowadzeniu analizy dochodów i odległości. 

 

Miejsca w DS. zostaną przyznane wyłącznie osobom, które nie będą zalegały z odpłatnością za miejsce na dzień 1 czerwca bieżącego roku lub uzyskają zgodę Prorektora ds. Kształcenia i Studentów na przedłużenie terminu  uregulowania zaległych opłat  - ze względu na trudną sytuację materialną.

 

Studenci, którzy otrzymają miejsce w DS. na dany rok akademicki  zobowiązani są do zakwaterowania się w terminie do 4 października br., z wyjątkiem osób, które będą odbywały praktykę poza Opolem. Osoby te zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie administrację DS. oraz do uiszczenia opłaty za akademik  za miesiąc październik w wysokości 50 % obowiązującej w danym roku stawki.   Po 4 października  studenci studenci tracą prawo do zakwaterowania.

 

+ więcej

UWAGA Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego


Data dodania: 2015-02-27 00:00:00

Studenci przyjęci na studia od semestru letniego roku akad. 2014/2015  (studia 1,5 lub 3,5 - letnie)  składają wnioski o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb oraz w wersji papierowej w Dziale Spraw Studentów w terminie do 15 marca 2015r.

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć wydrukowane z systemu USOSweb  oświadczenie o dochodach za 2013 (jeśli było złożone w semestrze zimowym należy je ponownie wydrukować).  

Osoby, które złożą wniosek po terminie 15 marca 2015r. otrzymają stypendium od miesiąca kwietnia bez wyrównania za marzec.

+ więcej

Stawki stypendiów dla studentów na rok ak. 2014/15


Data dodania: 2014-11-24 11:35:22

stawki-stypendium-studenci-2014-2015.doc

stawki-stypendium-doktoranci-2014-15.doc

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2014-11-11 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c . Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu. W takim przypadku stypendia będą do odebrania w kasach Banku Pekao SA. Sposób pobrania stypendium w przypadku braku nr konta podany jest powyżej.

 

 

 

+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol